SPE İllik Xəzər Texniki Konfransı və Sərgisi
Ежегодная Каспийская техническая конференция и выставка SPE
SPE Annual Caspian Technical Conference & Exhibition

1 - 3 Noyabr 2017 • Bakı, Azərbaycan
1-3 ноября, 2017 • Баку, Азербайджан
1-3 November 2017 • Baku, Azerbaijan

Əlaqə üçün məlumat
Контактная информация         Contact Information

Annie Nagem
Email: londonprog@spe.org
Phone: +44 (0)207 299 3300
Fax: +44 (0)207 299 3309

Son tarixlər/NMC-nin formaları
Сроки предоставления/ Формы SPE
Deadline Dates/SPE Forms

Bütün formalar tam doldurulub və aşağıda göstərilən son tarixə qədər təqdim edilməlidir.
Все формы должны быть полностью заполнены и предоставлены до указанного крайнего срока
All forms need to be completed in full and submitted by the due date listed below.

Forma
Форма
Form
Son Tarix
Крайний срок
Due Date
Kimə/hara təqdim etməli
Предоставить на
Submit to
Çap etmə hüququ/Tələblər
Право на публикацию
Transfer of Copyright Form/Policy

(Məqalə müəlliflərin hər birindən təqdim edilməlidir)
(от каждого автора статьи должна быть предоставлена одна форма)
(One form needs to be submitted from each author on the manuscript.)
24 avqust 2017
24 августа 2017
24 August 2017
Xahiş olunur, məqələni konfransda təqdim edən müəllif adına göndərilən email-bildiriş ünvanı istifadə edin

Пожалуйста, направьте по адресу, с которого было получено письмо-уведомление.

Please refer to your speaker notification email.
Müəllif forması
Авторская форма
Paper Information Form

(Hər bir müəllif haqqında tam məlumat NMC-nə təqdim olunur)
(Предоставляется в SPE с полной информацией по каждому автору)
(Provides SPE with complete and current information for each author.)
24 avqust 2017
24 августа 2017
24 August 2017
Xahiş olunur, məqələni konfransda təqdim edən müəllif adına göndərilən email-bildiriş ünvanı istifadə edin

Пожалуйста, направьте по адресу, с которого было получено письмо-уведомление.

Please refer to your speaker notification email.
Məqalələrinin tam versiyası
Полные версии статей

Manuscript
24 avqust 2017
24 августа 2017
24 August 2017
Xahiş olunur, məqələni konfransda təqdim edən müəllif adına göndərilən email-bildiriş ünvanı istifadə edin

Пожалуйста, направьте по адресу, с которого было получено письмо-уведомление.

Please refer to your speaker notification email.
PowerPoint Təqdimatı
Презентации в формате PowerPoint

PowerPoint Presentation
Sonra açıqlanacaq
Будет объвлено позже
TBC

Sessiya Sədrinə
Председателю сессии
Session Chairperson(s)
Stend Təqdimatı
Стендовая (Плакатная) Презентация
Poster Presentation
Sonra açıqlanacaq
Будет объвлено позже
TBC

Sessiya Sədrinə
Председателю сессии
Session Chairperson(s)

Məqalənin tam versiya verilməsinə dair məlumat
Информация по предоставлению полных версий статей
Manuscript Information

Manuscript Template Instructions

Preparing Your SPE Manuscript

SPE Style Guide

Conference Paper Policies

Authors of Modeling/Simulation Papers – Supplemental Data Request

Instructions for Authors About Inclusion of Forward-Looking Statements

Ekspert Rəyi
Экспертная Оценка
Peer Review

Get Published In Our Journals